Intergenerationale Projet

Intergenerationale Projet

Intergenerationale Projet

5 février 2019

  - Non classé

De Projet vum Ministère de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes mam CIPA Belval a mam Lycée Bel-Val fënnt

Dënschden, den 05/03/2019 vun 14 :30 – 17 :00 an der Résidence „Op der Waassertrapp“ statt.

De Projet fënnt am Kader vun den Feierlechkeeten ronderëm de Weltfraendag 2019 statt an steet ënnert dem Thema “Dialogue intergénérationnel” steet.