Portes ouvertes au Lycée Bel-Val

Portes ouvertes au Lycée Bel-Val

Portes ouvertes au Lycée Bel-Val

25 mars 2021

  - Agenda

Léif Elteren, léif Schüler,

Déi sanitär Krise erlaabt eis de Moment net grouss Evenementer « en présentiel » ze organiséieren, dofir hu mer eis verschidden Alternativen ausgeduecht fir Iech eise Lycée ze presentéieren an op Är Froen ze äntweren.

– All Är Froen betreffend eis Offre scolaire, eist Konzept oder d’Umeldung vun Ärem Kand am Lycée Bel-Val kennt Der stellen per Mail un po@lbv.lu oder telephonesch 26 55 47 330 (sot eiser Sekretärin an deem Fall weg. wéi eng Fro Der hutt fir dass sie Iech kann un deen Direktiounsmember weiderleeden deen Iech op Är Fro kann äntweren).

– E Présentatiounsvidéo iwwer eis Schoul souwéi och Filmer déi déi eenzel Départementer virstellen kennt Der op eiser Internetsäit fannen https://www.lbv.lu/news/porte-ouverte-virtuelle-2021/.

D’Umeldungen op d’7es Klassen fannen statt vum 25. Juni bis den 2. Juli. D’Umeldungsdeeg fir déi aner Klassen fannen vum 16. Juli bis den 20. Juli 2021 statt.

 

Chers parents, chers élèves,

La crise sanitaire ne nous permettant pas d’organiser un grand évènement en présentiel, nous avons mis en place des activités alternatives pour vous présenter notre lycée et répondre à vos questions.

– Toute question concernant notre offre scolaire, notre concept pédagogique ou l’inscription de votre enfant au Lycée Bel-Val peut être posée par courriel à po@lbv.lu ou par téléphone 26 55 47 330 (veuillez dans ce cas indiquer votre question à notre secrétaire pour qu’elle puisse transférer votre appel au membre de la direction compétent pour vous répondre).

– Une vidéo de présentation du lycée ainsi que des vidéos présentant les différents départements sont disponibles sur notre site internet https://www.lbv.lu/news/porte-ouverte-virtuelle-2021/.

Les inscriptions pour les classes de 7e auront lieu du 25 juin au 2 juillet 2021. Les dates des journées d’inscription pour les autres classes sont fixées du 16 juillet au 20 juillet 2021.