Portes ouvertes au Lycée Bel-Val

Portes ouvertes au Lycée Bel-Val

Portes ouvertes au Lycée Bel-Val

25 mars 2021

  - Agenda

Léif Elteren, léif Schüler,

Déi sanitär Krise erlaabt eis de Moment net grouss Evenementer « en présentiel » ze organiséieren, dofir hu mer eis verschidden Alternativen ausgeduecht fir Iech eise Lycée ze presentéieren an op Är Froen ze äntweren.

– All Är Froen betreffend eis Offre scolaire, eist Konzept oder d’Umeldung vun Ärem Kand am Lycée Bel-Val kennt Der stellen per Mail un po@lbv.lu oder telephonesch 26 55 47 330 (sot eiser Sekretärin an deem Fall weg. wéi eng Fro Der hutt fir dass sie Iech kann un deen Direktiounsmember weiderleeden deen Iech op Är Fro kann äntweren).

– E Présentatiounsvidéo iwwer eis Schoul souwéi och Filmer déi déi eenzel Départementer virstellen kennt Der no der Ouschtervakanz op eiser Internetsäit fannen (https://www.lbv.lu/news/porte-ouverte-virtuelle-2021/). De Moment fannt Der do de Video vum leschte Joer.

– Visitten vum Gebei « en présentiel » si méiglech op Rendez-vous. E Member vun der Direktioun, en Enseignant oder en anere Member vum Personal vum Lycée hëlt Iech am Empfang, weist Iech d’Gebai an äntwert op Är Froen. Des Visitten si méiglech vu nächster Woch un. Fir Rendez-vous ze huelen scannt weg. de QR Code hei ënnen drënner. Wärend der Ouschtervakanz fannen kéng Visitte statt.

D’Umeldungen op d’7es Klassen fannen statt vum 25. Juni bis den 2. Juli. D’Umeldungsdeg fir déi aner Klassen si nach net bekannt. Déi deele mer Iech mat soubal mer se kennen.
Mir freeën eis Iech op enger privater Visitt kennen ze empfänken.

 

Chers parents, chers élèves,

La crise sanitaire ne nous permettant pas d’organiser un grand évènement en présentiel, nous avons mis en place des activités alternatives pour vous présenter notre lycée et répondre à vos questions.

– Toute question concernant notre offre scolaire, notre concept pédagogique ou l’inscription de votre enfant au Lycée Bel-Val peut être posée par courriel à po@lbv.lu ou par téléphone 26 55 47 330 (veuillez dans ce cas indiquer votre question à notre secrétaire pour qu’elle puisse transférer votre appel au membre de la direction compétent pour vous répondre).

– Une vidéo de présentation du lycée ainsi que des vidéos présentant les différents départements sont en préparation et seront disponibles sur notre site internet (https://www.lbv.lu/news/porte-ouverte-virtuelle-2021/) après les vacances de Pâques (actuellement vous y trouvez la vidéo de l’année passée).

– Des visites guidées privées en présentiel sont possibles sur rendez-vous. Un membre de la direction, un enseignant ou un autre membre du personnel vous accueillera pour vous montrer le lycée et répondre à vos questions. Les visites guidées sont possibles à partir de la semaine prochaine. Pour prendre rendez-vous veuillez scanner le code QR ci-dessus. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de visites pendant les vacances de Pâques.

Les inscriptions pour les classes de 7e auront lieu du 25 juin au 2 juillet 2021. Les dates des journées d’inscription pour les autres classes ne sont pas encore connues. Nous les communiquerons ici dès qu’elles seront disponibles.

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une visite guidée privée.